Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2024
Dit zijn de algemene voorwaarden van Illustrator under a blankie (hierna: de “Algemene Voorwaarden”),
gevestigd te Gorssel, Nederland, aan de Parallelweg 10 vertegenwoordigd door Esther Bennink, en
ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) onder registratienummer 80271480,

Btwnummer NL003416430B39.

ARTIKEL 1: DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt onder de “Klant” verstaan de wederpartij en/of klant die
met Illustrator under a blankie (hierna: de “Kunstenaar”) een overeenkomst heeft gesloten.
Kunstenaar maakt daarnaast gebruik van resellers (hierna: de “Reseller”). Kunstenaar en Klant
en/of Reseller zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als “Partijen”.
1.2 De Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst (hierna: de
“Overeenkomst”) tussen Klant dan wel Reseller en Kunstenaar waarin de overdracht en levering
van de door Kunstenaar gemaakte producten (hierna: de “Producten”), waaronder maar niet
beperkt tot kaarten, puzzels, lampen en andere producten waarin de tekeningen en/of
schilderingen van Kunstenaar zijn verwerkt, alsmede (in het geval van Reseller) de doorverkoop
ervan schriftelijk is vastgelegd. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst
en de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
1.3 De toepasselijkheid van door de Klant en/of Reseller gebruikte algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk door Kunstenaar van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Het aanbod van Kunstenaar betreft de Producten die in de webshop van Kunstenaar te koop zijn.
Klant is zich ervan bewust dat hij/zij een betalingsverplichting en daarmee een overeenkomst met
Kunstenaar aangaat ten aanzien van de bestelde Producten.
2.2 Ten aanzien van de door Reseller aangeschafte Producten met het doel om deze door te verkopen
gelden afwijkende voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3: RESELLERS
3.1 Nadat Kunstenaar haar toestemming schriftelijk heeft verleend aan Reseller, is Reseller
gerechtigd om de Producten door te mogen verkopen aan derden en als officiële reseller toegang
te krijgen tot de productpagina(‘s) van de webshop van Kunstenaar.
3.2 De Reseller dient voor het verkrijgen van de toestemming van Kunstenaar ingeschreven te zijn bij
de Kamer van Koophandel of vergelijkbare buitenlandse instantie. Bij de aanvraag om reseller te
worden dient het KvK-nummer en de BTW-ID te worden aangegeven. Aangezien de Reseller de
Overeenkomst in het kader van de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf heeft gesloten, is het
consumentenrecht niet van toepassing op de Overeenkomst tussen Kunstenaar en Reseller.
3.3 De Reseller is gerechtigd om via de productpagina´s grote bestellingen plaatsen voor de
doorverkoop in eigen winkels of webshops, waarbij de minimale bestelwaarde €50,- (excl. btw en
verzendkosten) dient te bedragen en er ten minste het op de productpagina aangegeven
minimumaantal per productsoort dient te worden afgenomen.
3.4 “De Reseller houdt rekening met de door de Kunstenaar aanbevolen wederverkoopprijs 

(hierna: de “Aanbevolen Prijs”), zoals vermeld in de webshop van de Kunstenaar. Het is de Reseller 

toegestaan om in goed onderling overleg met de Kunstenaar afwijken van de Aanbevolen Prijs. 

Andere rechtshandelingen dan eigendomsoverdracht ten aanzien van de Producten, waaronder 

maar niet beperkt tot het verhuren, in bruikleen geven of veilen van de Producten, 

zijn enkel toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunstenaar.” Andere
rechtshandelingen dan eigendomsoverdracht ten aanzien van de Producten, waaronder maar
niet beperkt tot het verhuren, in bruikleen geven of veilen van de Producten, zijn niet toegestaan
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunstenaar.
3.5 De toestemming, zoals bedoeld in artikel 3.1., kan op elk moment naar eigen inzicht van
Kunstenaar worden herroepen (hierna: de “Herroeping”), waarmee de toegang van Reseller tot
de productenpagina(‘s) wordt ontzegd.

ARTIKEL 4: LEVERINGS- EN RETOURBELEID
4.1 Na ontvangst van de betaling voor de Producten van Klant en/of Reseller, draagt Kunstenaar zorg
voor de bezorging van de Producten aan Klant en/of Reseller. De verzending van de Producten
geschiedt in principe binnen drie (3) dagen. In het geval dat de verzending later plaatsvindt, wordt
de Klant en/of Reseller zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe verzenddatum.
4.2 De Klant en/of de Reseller is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste bezorg- of
afleveringsadres. Kunstenaar is niet aansprakelijk voor het opgeven van een onjuist of ongeldig
adres door de Klant en/of Reseller voor de bezorging van de Producten en de kosten voor
herverzending van de Producten kunnen niet op Kunstenaar worden verhaald, maar zijn in dat
geval voor de Klant en/of de Reseller.
4.3 De Klant die een consument is, is gerechtigd om de Overeenkomst met Kunstenaar gedurende
een bedenktijd van veertien (14) dagen na de aankoop van de Producten via de webshop van
Kunstenaar, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Na afloop van de bedenktijd is het
retourneren van de Producten niet meer toegestaan.
4.4 De Klant die een beroep doet op voornoemd herroepingsrecht, dient de gekochte Producten
binnen de bedenktijd van veertien dagen in de oorspronkelijke staat retour te hebben verzonden
naar het opgegeven retouradres van de Kunstenaar. Kunstenaar controleert de retourzending op
mogelijke gebreken en/of gebruikssporen. In het geval van goedkeuring van de retourzending en
vaststelling van de afwezigheid van gebreken en/of gebruikssporen, ontvangt de Klant binnen
veertien dagen het voor de geretourneerde Producten betaalde bedrag op zijn/haar rekening.
4.5 Niettegenstaande artikelen 4.3. en 4.4. van de Algemene Voorwaarden, geldt voornoemd
herroepingsrecht niet voor Resellers of Klanten die de Producten in het kader van en/of in
samenhang met en/of in de uitoefening van hun beroep en/of bedrijf kopen. Voor Resellers en/of
voornoemde zakelijke klanten is het retourneren van de Producten niet mogelijk.

ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOM
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, waaronder maar niet beperkt tot de
rechten omschreven in artikel 45a tot en met 45g Auteurswet, en/of naburige rechten, die rusten
op de Producten (hierna: de “Intellectuele Eigendomsrechten”) komen uitsluitend toe aan
Kunstenaar. Ook na verkoop van de materiële producten waarin auteursrechtelijk beschermde
werken (hierna: de “Werken”) zijn verwerkt, vastgelegd of waarvan de Werken anderszins deel
uitmaken, blijven de rechten dienaangaande bij Kunstenaar.
5.2 Klant, niet behorende tot de officiële resellers van Kunstenaar, mag de Werken slechts voor
persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met de aard en het
gebruiksdoel van het betreffende product waarin het auteursrechtelijk beschermde werk is
verwerkt, gebruiken. Zonder toestemming van Kunstenaar is het commerciële gebruik van de
Werken door Klant uitdrukkelijk verboden. Elke reproductie, kopie, publicatie en/of elk ander
gebruik, al dan niet in gewijzigde vorm, van de Producten moet in overeenstemming zijn met het
Toegestaan Gebruik, tenzij schriftelijk goedgekeurd door Kunstenaar.
5.3 Indien Klant wenst om de Werken commercieel te gebruiken dan wel te exploiteren, dient Klant
schriftelijke toestemming te vragen aan Kunstenaar om als Reseller te worden aangemerkt. Na
het verkrijgen van voornoemde toestemming geldt artikel 3 en artikel 5.4 van de Algemene
Voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen Kunstenaar en Klant, zijnde Reseller.
5.4 Reseller verkrijgt een niet-exclusieve licentie voor de duur van de Overeenkomst met Kunstenaar
voor het (door)verkopen van de Producten waarin de Werken zijn vastgelegd, verwerkt of
waarvan de Werken anderszins deel uitmaken, in zijn/haar eigen winkel dan wel webshop, onder
de voorwaarden zoals bepaald in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.
5.5 Het namaken, produceren en/of anderszins verveelvoudigen van de Producten dan wel de
Werken die zijn vastgelegd, verwerkt of anderszins deel uitmaken van de Producten, door
Reseller, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kunstenaar is onder geen
omstandigheden toegestaan. Het in strijd handelen met dit artikel 5 van de Algemene
Voorwaarden door Reseller, en daarmee in strijd met de Overeenkomst en/of de bepalingen van
de Auteurswet, zal – niet tegenstaande het recht van Kunstenaar om schadevergoeding te eisen
– Herroeping in de zin van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben.
5.6 Het is noch de Klant noch de Reseller toegestaan om de foto’s op de website en/of social

mediakanalen van Kunstenaar, waarop Kunstenaar is afgebeeld, in welke context dan ook, zonder
toestemming van Kunstenaar en al dan niet in gewijzigde vorm te gebruiken, openbaar te maken
of te verveelvoudigen. Het in strijd handelen met deze bepaling kan – niet tegenstaande het recht
van Kunstenaar om schadevergoeding te eisen dan wel andere vorderingen te stellen –
Herroeping in de zin van artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
6.1 Kunstenaar is slechts aansprakelijk voor directe schade, voor zover er sprake is van grove schuld
of nalatigheid en met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot de
waarde van de Overeenkomst.
6.2 Klant en/of Reseller is aansprakelijk voor alle schade die is geleden door Kunstenaar bij de
uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen doch uitdrukkelijk niet beperkt tot

gevolgen vertragingsschade. Klant en/of Reseller vrijwaart Kunstenaar tevens voor aanspraken van
derden in dit verband.
6.3 Kunstenaar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die is
veroorzaakt door externe dienstverlener(s) die ter uitvoering van de Overeenkomst tussen
Kunstenaar en Klant en/of Reseller zijn ingeschakeld, waaronder maar niet beperkt tot
koeriersbedrijven, pakketbezorgers, opslag- en magazijnhouders en/of drukkerijen. Indien een
dienstverlener zijn aansprakelijkheid wil beperken, accepteert de Kunstenaar die beperking
namens Klant en/of Reseller.
6.4 In het geval dat de Klant, zijnde een consument, een beroep doet op het herroepingsrecht en
overeenkomstig artikel 4.4. van de Algemene Voorwaarden de Producten retour verzend naar
Kunstenaar, is Kunstenaar niet aansprakelijk voor (het verloop van) de retourzending, waaronder
maar niet beperkt tot het niet deugdelijk verpakken van de Producten door de Klant, de
gebrekkige bezorging en/of aflevering door het door de Klant ingeschakelde koeriersbedrijf en/of
het verzenden van de Producten naar een onjuist adres door de Klant. De Klant vrijwaart
Kunstenaar voor alle aanspraken uit dien hoofde.

ARTIKEL 7: OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
7.1 Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden niet verstaan alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kunstenaar geen invloed kan
uitoefenen en waardoor zij niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen.
7.2 Onder overmacht en onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Kunstenaar wordt in ieder
geval, doch niet uitsluitend, begrepen: wordt een geval van overmacht gedefinieerd als elke
omstandigheid, handeling, gebeurtenis, nalatigheid of ongeval buiten de redelijke controle van
de Partij, ongeacht of deze al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de
Overeenkomst, die de nakoming door de Partij van een van haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst verhindert, vertraagt of belemmert, met inbegrip van maar niet beperkt tot brand,
aardbeving, overstroming, staking of uitsluiting of ander arbeidsconflict, epidemie, pandemie
(inclusief maar niet beperkt tot COVID-19), oorlog of gewapend conflict, daad van terrorisme,
enige lokale, staats-, federale, nationale of internationale wet, overheidsbevel of regelgeving
(inclusief maar niet beperkt tot enig toepasselijk overheidsadvies op het gebied van
volksgezondheid met betrekking tot epidemieën en pandemieën, inclusief COVID-19),
contractbreuk door derden of enig bevel of andere materiële verstoring van het werk van de Partij
of enige andere gebeurtenis waarover de Partij geen controle heeft (hierna: “Overmacht”).
7.3 Kunstenaar zal niet geacht worden tekort te komen in de nakoming van de Overeenkomst, indien
er sprake is van Overmacht, en zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of vertraagd nakomen van
haar verplichtingen onder de Overeenkomst die direct of indirect worden veroorzaakt door
Overmacht. In een dergelijk geval worden de verplichtingen van Kunstenaar uit hoofde van de
Overeenkomst opgeschort totdat de Overmacht voorbij is en Kunstenaar in staat is de uitvoering
van de Overeenkomst voort te zetten.
7.4 Ingeval van blijvende overmacht van Kunstenaar is Kunstenaar gehouden om Klant en/of Reseller
zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen en is Klant en/of Reseller bevoegd om de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, waarbij de betalingsverplichting van Klant
en/of Reseller van de reeds geleverde Producten en (indien van toepassing) naar rato blijft gelden.

ARTIKEL 8: BEËINDIGING
8.1 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 4.3 van de Algemene Voorwaarden, kan de
Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
8.2 Kunstenaar is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de
nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht
van de Kunstenaar geldend om schadevergoeding te vorderen, na voorafgaande schriftelijke
kennisgeving aan de Klant in het geval dat:
a. de Klant en/ of de Reseller wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en
deze tekortkoming niet is opgeheven binnen veertien (14) dagen na ontvangst van een
schriftelijke mededeling van Kunstenaar waarin de tekortkoming is gespecificeerd en waarin
wordt verzocht deze op te heffen;
b. er sprake is van Overmacht aan de zijde van Kunstenaar dan wel aan de zijde van de Klant
en/of Reseller;
c. er sprake is van omstandigheden, niet zijnde Overmacht, die ten tijde van het aangaan van de
Overeenkomst niet te voorzien waren en die (verdere) uitvoering van de Overeenkomst
onmogelijk of onredelijk maken;
d. één van de Partijen wordt ontbonden, geliquideerd, opgeheven of verplaatst naar het
buitenland, dan wel een besluit daartoe wordt genomen en/of één van de Partijen een
aanvraag tot faillietverklaring of surseance van betaling indient en/of één van de Partijen in
staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend; en/of
e. elke gebeurtenis die naar het recht van het rechtsgebied Nederland analoog is aan de in dit
artikel bedoelde gebeurtenissen.
8.3 Klant en/of Reseller is slechts gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien er
sprake is van overmacht en Kunstenaar niet in staat is en/of tekortschiet in de nakoming als gevolg
van Overmacht, waardoor het voor Klant en/of Reseller zodanig onredelijk is om de
Overeenkomst (verder) uit te voeren en/of daaraan gebonden te zijn. Onder een wezenlijke
tekortkoming wordt niet verstaan een aangekondigde vertraging, uitstel en/of opschorting van
verzending van de Producten door Kunstenaar als gevolg van een geval van overmacht en/of
andere onvoorzienbare omstandigheden en/of een wezenlijke tekortkoming van de Klant in de
nakoming van de Overeenkomst in de zin van artikel 7.4 van de Algemene Voorwaarden.
8.4 Indien één van de Partijen de Overeenkomst tussentijds beëindigt op grond van artikel 8.2 en/of
8.3 van de Algemene Voorwaarden, is de Klant en/of Reseller verplicht de Producten waarop de
Overeenkomst betrekking had in de oorspronkelijke staat retour te verzenden aan Kunstenaar,
tenzij de Producten ten tijde van de beëindiging nog niet waren verzonden aan de Klant en/of
Reseller. Mits de Producten na ontvangst van de retourzending nog in de oorspronkelijke staat
verkeren, ontvangt de Klant en/of Reseller het volledige bedrag dat hij voor de Producten heeft
betaald, terug.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS
9.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Kunstenaar de persoonsgegevens van Klant
en/of Reseller (hierna: de “Persoonsgegevens”) in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en conform het Privacybeleid van Kunstenaar.
9.2 Hierbij behoort de verplichting dat Kunstenaar met Klant en/of Reseller
verwerkersovereenkomsten sluit, indien dat wettelijk is vereist. Kunstenaar garandeert tevens
dat de persoonsgegevens beveiligd en conform de wettelijke bewaartermijnen worden
opgeslagen. Indien en voor zover onverhoopt sprake mocht zijn van een inbreuk op de beveiliging
die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte persoonsgegevens (hierna: datalek) die in het kader van de Opdracht
verkregen zijn, zal Kunstenaar Klant en/of Reseller hiervan direct, maar uiterlijk binnen
vierentwintig (24) uur na ontdekking op de hoogte stellen en de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens m.b.t. datalekken – in goed onderling overleg met
Klant en/of Reseller – onverwijld naleven.

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGEN
10.1 Partijen verklaren dat zij beiden volledig bevoegd zijn om de Overeenkomst aan te gaan.
10.2 Partijen kunnen de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst enkel met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere Partij overdragen aan een derde.
10.3 Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in de Overeenkomst dan wel de Algemene
Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van
de Overeenkomst dan wel de Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen de desbetreffende
bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel
mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).
10.4 De Overeenkomst en de Algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle
geschillen die (zullen) ontstaan tussen Klant en/of Reseller enerzijds en Kunstenaar anderzijds,
voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband
met deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de
Rechtbank Gelderland.

nl_NLNL